Privacy Policy /GDPR


Vilka vi är

Riva Club Sweden (RCS)
Idéell förening

BÄRBO ÅKRA
61194 Nyköping
https://www.rivaclubsweden.se

Who we are

Riva Club Sweden (RCS)
Non profit organization

BÄRBO ÅKRA
61194 Nyköping
https://www.rivaclubsweden.se


Kommentarer

När besökare lämnar kommentarer på webbplatsen samlar vi in ​​data som visas i kommentarsformuläret, och även besökarens IP-adress, typ av webläsare mm för att kunna upptäcka skräppost.

En anonymiserad sträng skapad från din e-postadress (även kallad en hash) kan tillhandahållas Gravatar-tjänsten för att se om du använder den. Gravatar-tjänstens sekretesspolicy är tillgänglig här: https://automattic.com/privacy/. Efter godkännande av din kommentar är din profilbild synlig för allmänheten i samband med din kommentar.

Media

Om du laddar upp bilder till webbplatsen bör du undvika att ladda upp bilder med inbäddad platsdata (EXIF GPS) inkluderad. Besökare på webbplatsen kan eventuellt ladda ner och extrahera all platsdata från bilder på webbplatsen.

Cookies

Om du besöker vår inloggningssida kommer vi att ställa in en tillfällig cookie för att avgöra om din webbläsare accepterar cookies. Denna cookie innehåller inga personuppgifter och kasseras när du stänger din webbläsare.

När du loggar in kommer vi också att skapa flera cookies för att spara din inloggningsinformation och dina skärmvisningsval. Inloggningscookies varar i två dagar och skärmalternativcookies varar i ett år. Om du väljer ”Kom ihåg mig” kommer din inloggning att fortsätta i två veckor. Om du loggar ut från ditt konto kommer inloggningscookies att tas bort.

Om du redigerar eller publicerar en artikel kommer ytterligare en cookie att sparas i din webbläsare. Denna cookie innehåller inga personliga uppgifter och anger helt enkelt post-ID för artikeln du just redigerade. Det upphör att gälla efter 1 dag.

Inbäddat material från andra websidor

Artiklar på denna webbplats kan innehålla inbäddat innehåll (t.ex. videor, bilder, artiklar, etc.). Inbäddat innehåll från andra webbplatser beter sig på exakt samma sätt som om besökaren har besökt den andra webbplatsen.

Dessa webbplatser kan samla in data om dig, använda cookies, bädda in ytterligare spårning från tredje part och övervaka din interaktion med det inbäddade innehållet, inklusive spårning av din interaktion med det inbäddade innehållet om du har ett konto och är inloggad på den webbplatsen.

Vem vi delar dina data med

Vi delar inga data om dig med andra. Dina data används enbart för klubbens syften.

Hur länge vi behåller dina data

Om du lämnar en kommentar kan kommentaren och dess metadata bevaras på obestämd tid. Detta för att vi ska kunna känna igen och godkänna eventuella uppföljningskommentarer.

För användare som registrerar sig på vår webbplats (endast via webmaster) lagrar vi även den personliga information de tillhandahåller i sin användarprofil. Alla användare kan se, redigera eller radera sin personliga information när som helst (förutom att de inte kan ändra sitt användarnamn). Webmaster kan också se och redigera den informationen.

Vilka rättigheter du har över dina uppgifter

Om du har ett konto på den här webbplatsen, eller har lämnat kommentarer, kan du begära att få en exporterad fil med de personuppgifter vi har om dig, inklusive alla uppgifter du har lämnat till oss. Du kan också begära att vi raderar alla personuppgifter vi har om dig. Detta inkluderar inte några uppgifter som vi är skyldiga att behålla för administrativa, juridiska eller säkerhetsändamål.

Vart dina data kan skickas

Besökarkommentarer kan kontrolleras genom en automatisk spamdetekteringstjänst, såväl som manuellt.

Klubbens medlemmar

Med medlemskap i RCS accepterar du att vissa uppgifter om dig samlas in och lagras. Personuppgifter lagras i medlemsregistret. Medlemsregistret förs av kassören som nås via epost treasure@rivaclubsweden.se

Föreningen behöver uppgifterna för att kunna kontakta dig kring föreningens verksamhet. En aktuell utgåva av registret hittas på hemsidans lösenordsskyddade medlemssida. Medlem förväntas upplysa föreningen om eventuella felaktigheter och förändringar, enklast via epost enligt ovan.

De uppgifter som samlas in till medlemsregistret är namn, adress, mobiltelefonnummer, epost-adress samt i förekommande fall båtmodell, tillverkningsnummer och tillverkningsår. Uppgifterna sparas så länge medlemskapet är aktuellt och raderas senast vid årsskiftet efter att föreningen fått uppgift om medlemskapets upphörande.

Vid speciella evenemang kan ytterligare information om medverkande deltagare, födoämnesallergier etc samlas in. Den utökade informationen sparas ej när evenemanget är klart, förutom deltagarlista som krävs för ekonomisk redovisning.

Vi publicerar och arkiverar också vissa personuppgifter i resultatlistor och annan dokumentation från föreningens verksamhet, som längst till föreningens upplösning.

Uppgifter i medlemsregistret delas med paraplyorganisationen Riva Historical Society (RHS). I övrigt delas inte uppgifterna med tredje part.

Comments

When visitors leave comments on the site we collect the data shown in the comments form, and also the visitor’s IP address and browser user agent string to help spam detection.

An anonymized string created from your email address (also called a hash) may be provided to the Gravatar service to see if you are using it. The Gravatar service privacy policy is available here: https://automattic.com/privacy/. After approval of your comment, your profile picture is visible to the public in the context of your comment.

Media

If you upload images to the website, you should avoid uploading images with embedded location data (EXIF GPS) included. Visitors to the website can download and extract any location data from images on the website.

Cookies

If you visit our login page, we will set a temporary cookie to determine if your browser accepts cookies. This cookie contains no personal data and is discarded when you close your browser.

When you log in, we will also set up several cookies to save your login information and your screen display choices. Login cookies last for two days, and screen options cookies last for a year. If you select ”Remember Me”, your login will persist for two weeks. If you log out of your account, the login cookies will be removed.

If you edit or publish an article, an additional cookie will be saved in your browser. This cookie includes no personal data and simply indicates the post ID of the article you just edited. It expires after 1 day.

Embedded content from other websites

Articles on this site may include embedded content (e.g. videos, images, articles, etc.). Embedded content from other websites behaves in the exact same way as if the visitor has visited the other website.

These websites may collect data about you, use cookies, embed additional third-party tracking, and monitor your interaction with that embedded content, including tracking your interaction with the embedded content if you have an account and are logged in to that website.

Who we share your data with

We don’t share any data about you outside the club.

How long we retain your data

If you leave a comment, the comment and its metadata are retained indefinitely. This is so we can recognize and approve any follow-up comments automatically instead of holding them in a moderation queue.

For users that register on our website (if any), we also store the personal information they provide in their user profile. All users can see, edit, or delete their personal information at any time (except they cannot change their username). Website administrators can also see and edit that information.

What rights you have over your data

If you have an account on this site, or have left comments, you can request to receive an exported file of the personal data we hold about you, including any data you have provided to us. You can also request that we erase any personal data we hold about you. This does not include any data we are obliged to keep for administrative, legal, or security purposes.

Where your data is sent

Visitor comments may be checked through an automated spam detection service, as well as manual.

Members of the club

By becoming a member of RCS, you accept that certain information about you is collected and stored. Personal data is stored in the member register. The membership register is kept by the treasurer who can be reached via e-mail treasure@rivaclubsweden.se

The association needs the information to be able to contact you about the association’s activities. A current edition of the register can be found on the website’s password-protected member page. Members are expected to inform the association of any inaccuracies and changes, most easily via email as above.

The information that is collected for the membership register is name, address, mobile phone number, e-mail address and, where applicable, boat model, production number and year of production. The data is saved as long as the membership is current and is deleted at the latest at the end of the year after the association has received information about the termination of the membership.

For special events, additional information about participating participants, food allergies, etc. may be collected. The extended information is not saved when the event is finished, except for the participant list which is required for financial reporting.

We also publish and archive certain personal data in results lists and other documentation from the association’s activities, until the association’s dissolution.

Information in the membership register is shared with the mother organization Riva Historical Society (RHS). Otherwise, the information is not shared with third parties.